TEXTY 

Vánoční zamyšlení

Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: Muži Izraelci a vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte! Bůh tohoto lidu, Izraele, si vyvolil naše otce, vyvýšil tento lid během pobytu v egyptské zemi a vyvedl je z ní vztaženou paží; po dobu asi čtyřiceti let snášel jejich chování na poušti, a když vyhladil sedm národů v kenaanské zemi, dal jim jejich zemi za dědictví; to vše trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak žádali krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z kmene Benjamínova, na čtyřicet let. A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: Nalezl jsem Davida, toho Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Z jeho semene vyvedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce, Ježíše. Před jeho příchodem Jan předem hlásal křest pokání všemu lidu Izraele. A když Jan dokončoval svůj běh, říkal: Já nejsem ten, za koho mne pokládáte; ale hle, za mnou přichází ten, jemuž nejsem hoden rozvázat sandály na nohou. Muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany. (Sk 13,16-26 Český studijní překlad s vlastními opravami)

Takhle kázal apoštol Pavel o jedné ze sobot v židovské synagoze v Pisidské Antiochii. Pěkné kázání to bylo. O Boží milosti. O Božím zachraňování... Bohu buď za to všechno díky.

Nemluvil tu však Pavel o našem Spasiteli až příliš málo? Je snad Kristus Ježíš jen jednou z mnoha a mnoha epizod Božího zachraňování? Skutečně lišíme se my křesťané od našich židovských bratří jen tím, že my Jana Křtitele a Ježíše Krista do dějin významného Božího zachraňování zahrnujeme, kdežto oni ne?

Takhle to Pavel, Kristem za apoštola povolaný, jistě nemyslel!

Janu Křtiteli totiž - proto o něm apoštol také mluvil - byla dána milost učinit to ohromné a překvapivé obrácení, které pak ostatním hlásal a svým křtěním i

potvrzoval: Vždyť všechno to Boží zachraňování, které se s Izraelem, s námi, od samého počátku dělo, bylo zachraňováním toho, který přichází za mnou!

To On, ten, který za mnou přichází, vyvolil si naše otce v Egyptě a z moci Egypta je vysvobodil! To On trpělivě snášel naše otce na (jejich) poušti, i tam s nimi byl a vedl je! To On dovedl je do jejich země a po 450 let oči otvíral těm sedmi národům kenaanským, aby se i oni mohli stát Izraelem. To On dával Izraeli soudce, proroka Samuele i všechny ostatní proroky, to On za krále povolal Saula a namísto něho pak Davida, aby právě David stal se největším králem v izraelských dějinách...

Protože právě doprostřed tohoto lidu, který sám si vyvolil a den po dni zachraňoval a dovedl až sem, do rodu Davida krále, rozhodl se náš Spasitel narodit!

Jan Křtitel pochopil, že klíčem k objevení a k porozumění všemu Božímu zachraňování, každé události tohoto světa, životů jednoho každého z nás, je právě On. Ten, který za ním přichází, a kterému není hoden rozvázat ani sandály na nohou.

Vše, co se v celém Božím stvoření od počátku až do konce dělo a bude dít, to vše má tu milost být součástí jednoho velkého děje. Děje vrcholícího a svůj smysl odhalujícího na kříži, ve smrti a po třech dnech Bohem z mrtvých vyvedení toho, který ve své lásce k nám, a podle svého vlastního zaslíbení, rozhodl se narodit v Betlémě, v městě Davidově, v rodu krále, jemuž před tisíci lety sám víru daroval, aby to všechno pro nás a pro naši spásu podstoupil.

Izrael, tak završil Pavel toto své kázání, Izrael totiž zdaleka nejsme jenom my Židé. Izrael, to jsou všichni lidé jistí si již tím, že i za ně bojuje Bůh, že i je Bůh den po dni zachraňuje a vede. A že jen proto tu všichni jsme. A budeme.

A tak: Sestry a bratři, synové a dcery rodu Abrahamova, všichni Boha se bojící, proto se nám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Abychom i my slyšeli všechna, všechna jeho slova spásy. A rozuměli jim. A svým vlastním slyšením a rozuměním sami se na těch jeho slovech spásy podíleli.

Vždyť i tím naším společenstvím, naší vírou, láskou a nadějí, našimi modlitbami, chválami a děkováním, rozhodl se náš Spasitel jednat, mluvit a zachraňovat!

Petr Grendel

TEXTY

na Texty než je převedeme na nové stránky máte odkaz ZDE