VÝROČNÍ ZPRÁVY STARŠOVSTVA

ZPRÁVA STARŠOVSTVA O ČINNOSTI SBORU V OBDOBÍ  OD 1. LEDNA 2016 DO 31. PROSINCE 2016

Úvod

Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát jak shrnutím našeho společného putování v uplynulém roce, tak i impulsem pro diskusi a hledání dalšího společného postupu.

Správa sboru

Po celé hodnocené období vedli sbor farář sboru Petr Grendel a presbyteři. Presbyteři jsou bratři: Pavel Kulich, Zbyněk Wolf a sestry: Pavla Andrlová, Vlasta Machtová, Hana Suková, Eva Wypior a Milena Wolfová, kurátorka sboru a zároveň i předsedkyně staršovstva. Náhradníkem sestra Šárka Vavříková. Volební období bratra faráře končí 31. 08. 2018, funkční období stávajících presbyterů v březnu 2018.

O finanční záležitosti sboru se ve sledovaném období staraly sestry Pavla Andrlová, pokladní a Daniela Voldánová, účetní. Revizorkami hospodaření byly sestry Věra Závacká a Vlasta Zítová, zvolené výročním shromážděním, konaným dne 13. března 2016.

Staršovstvo v roce 2016 jednalo celkem 11krát.

Sestra Hana Suková vede fotodokumentaci sboru. Kontakt s regionálním tiskem a medii zajišťoval bratr Petr Grendel. Kroniku sboru píše sestra Eva Wypior. O sborovou knihovnu se stará sestra Věra Závacká. Péči o květiny zajišťovala sestra Pavla Andrlová, údržbu zahrady bratři Pavel Kulich a Zdeněk Chmelík. Dle potřeby spolupracovali s dalšími členy sboru.

K 31. prosinci 2016 evidujeme 176 členů (k 31. prosinci 2015 179).

Zemřeli sestra Božena Mastná z Poděvous a bratr Milan Pálenský z Domažlic

Odstěhovali se sestra Hana Koželuhová z Poběžovic a bratr Václav Krejsa z Hlohovčic.

Křest 22. 05. 2016 Rozálie Růžičková z Domažlic.

Členů s povinností platit salár 149 členů, platilo 52 členů.

Členů s hlasovacím právem - ti co platí salár nebo se zúčastňují sborového života, nejlépe obojí - 59 členů.

V modlitebně se konají také bohoslužby Církve československé husitské, která přispívá na energie a topení částkou 1.200 Kč ročně. Křesťanský sbor v Domažlicích přispívá na energie, topení, vodné a stočné částkou 1.000 Kč/měsíčně. Podílí se rovněž na úklidu přízemí.

Církev adventistů sedmého dne využila naši modlitebnu k bohoslužbám pouze jedenkrát, bezplatně.

V cukrárně vedou cvičení budoucích maminek sestry Eliška Královec Černá a Martina Kunešová. Přispívají na energie a vodné, stočné 100 Kč za hodinu. Dvakrát pořádaly v modlitebně konference, věnované porodnictví a mateřské péči. Příspěvek na energie .. staršovstvo stanovilo na 1000 Kč za den.

Roční náklady na existenci sboru činily 290.785 Kč, což činí na evidovaného člena s povinností platit salár (159) částku 1.828,80 Kč.

Bohoslužby

se konaly pravidelně každou neděli od 9 hodin, kromě společné bohoslužby s kdyňským sborem ( 27. 11. ), kdy jsme posunuli začátek na 9,30 hodin. Bohoslužby se konaly ve svátečních dnech 01. ledna od 16 hodin, 24. března ( Zelený čtvrtek ), 25. března ( Velký pátek ) v 18 hodin, 06. července u Husových lip v Domažlicích od 16 hodin, 24. prosince ( Štědrý den ) od 15 hodin.

První neděli v měsíci od 10,30 hodin se konají bohoslužby Církve československé husitské. Každou neděli od 13 hodin se konají v modlitebně bohoslužby Křesťanského sboru Domažlice.

Při bohoslužbách odcházejí děti před kázáním do nedělní školy, kterou vedli: 1. neděli v měsíci sestra Věra Haberhauerová, 2. neděli sestra Dagmar Vlčková, 3. neděli bratr Zbyněk Wolf, 5. neděli sestra Hedvika Grendelová, kromě školních prázdnin. 4. neděli v měsíci se koná rodinná bohoslužba. Do vedení nedělní školy se také zapojily: sestra Emily Příbková, mládežnice Rozálie Růžičková a Dagmar Vlčková ml. Průměrná účast na nedělní škole 7 dětí.

Ohlášky připravovala sestra kurátorka.

Na varhany nás doprovázela sestra Vlasta Zítová. Nejvíce zpíváme z Evangelického zpěvníku a jeho dodatku. Začátek bohoslužeb ohlašuje hlas zvonu, jehož obsluhu zajišťoval bratr Pavel Kulich.

Čtením z Písma se při bohoslužbách podílela řada členů sboru.

Po bohoslužbách, kromě první neděle v měsíci, sestry připravovaly kávu, čaj a pohoštění pro všechny přítomné. Čerstvé mléko do kávy přinášel bratr Václav Korba.

V pondělí 18. ledna 2016 se v modlitebně našeho sboru konala v rámci TMZJK ekumenická bohoslužba ve spolupráci církví: Církev římsko-katolická, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor Domažlice. Liturgie se ujal bratr Tomáš Procházka, kázáním posloužil bratr kazatel Pavel Faul, čtením z písma a modlitbami se připojili bratři faráři Petr Grendel, Miroslav Gierga a Pavel Fořt. Přítomno bylo 51 osob.

V pátek 1. ledna 2016. byla součástí bohoslužby vánoční hra dětí, stejně jako v neděli 25. prosince 2016.

V neděli 24. dubna jsme byli na bohoslužbě ve Kdyni, společná bohoslužba s kdyňskými sestrami a bratry v našem sboru se konala 27. listopadu.

Po tříleté konfirmační přípravě byly v neděli 22. května při bohoslužbě konfirmovány Elen Vavříková, Dagmar Vlčková a křtěná Rozálie Růžičková. Bohoslužbu připravil a vedl bratr farář, který děti ke konfirmaci a křtu připravil.

V neděli 19. června společná bohoslužba se sestrami a bratry z pražského libeňského sboru u nás.

Ve středu 6. července jsme uskutečnili bohoslužebné shromáždění u Husových lip na Dolejším předměstí v Domažlicích k uctění památky Mistra Jana Husa.

Ve čtvrtek 24. listopadu vedl bratr farář Petr Grendel bohoslužbu na rozloučení s bratrem Milanem Pálenským.

Celkový počet bohoslužeb: v modlitebně 56 a 1 u Husových lip - průměrná účast 39 (vloni 40).

Večeře Páně byla součástí rodinných bohoslužeb, bohoslužeb spojených se křtem, konfirmací a všech svátečních bohoslužeb. Celkem byla vysluhována 12krát s průměrnou účastí 40 (vloni 49).

Ostatní shromáždění

Biblické hodiny bez věkového omezení se ve sledovaném období konaly pravidelně ve středu od 17,00 hodin, mimo měsíce červenec - srpen. Celkem 29krát, s průměrnou účastí pěti členů. Probíralo se Evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro střední generaci se nekonala.

Mládež se sešla 9krát za průměrné účasti 5. Vedení se ujala opět sestra Michaela Grimm ve spolupráci s bratrem farářem.

Náboženství pro školní děti se konalo od září 2016, celkem 13krát, za průměrné účasti šesti dětí.

Konfirmační příprava se konala 48krát, průměrná účast 4 děti (do 20. 05. dvě skupiny 1. a 3. ročník)

Třetí ročník byl ukončen konfirmací a křtem v neděli 22. května 2016.

Partnerské vztahy

Partnerské vztahy udržujeme se sbory Furth im Wald, Praha - Libeň a Kdyní.

Spolupráci se sborem ve Furthu udržují především sestry Michaela Grimm a Vlasta Machtová, které dojíždějí do pěveckého sboru furthského evangelického sboru. Zúčastňujeme se navzájem významných sborových shromáždění, na která se zveme. I v letošním roce jsme z výnosu jarního bazaru přispěli pro uprchlíky ve Furth im Wald částkou 1.378 Eur a z podzimního bazaru částkou 1.550 Eur.

S libeňským sborem se pravidelně každoročně navštěvujeme. V roce 2016 bylo 13 členů libeňského sboru našimi hosty ve dnech 18. a 19. června. V sobotu po obědě jsme uskutečnili autobusový zájezd k Dračímu jezeru v Německu, s procházkou kolem jezera. Ze sboru se zúčastnilo 28 členů. Společnou večeři zajistily sestry ze sboru.

V neděli vedli společně bohoslužby bratři faráři Petr Grendel a Roman Mazur, který posloužil kázáním. Součástí bohoslužby byla Večeře Páně.

Po společném obědě, který opět zajistily sestry ze sboru, jsme s hosty vyjeli auty na Baldov prohlédnout si památník a někteří pěšky sešli úvozovou cestou zdobenou sochami z různých sympozií ke sborovému domu. Ostatní se vrátili auty. Po krátkém pohoštění libeňští odjeli auty a vlakem zpět do Prahy.

Spolupráce s kdyňským sborem má podobu společných bohoslužeb jedenkrát ve Kdyni a jedenkrát Domažlicích ( viz oddíl bohoslužby ) a vzájemného zvaní na akce pořádané ve sborech.

Pastorace a křesťanská služba

O životě sboru jsou všichni členové písemně informováni velikonočním a vánočním dopisem, který připravují bratři Petr Grendel a Zbyněk Wolf.

Bratr farář, sestra kurátorka a bratr Pavel Kulich konali pravidelně pastorační návštěvy u členů sboru, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit bohoslužeb. Návštěvy konali i někteří další presbyteři a členové sboru.

Při životních jubileích zasíláme písemné blahopřání.

Kontakt s provozovateli služeb, které v Domažlicích poskytuje Diakonie Západ - Péče o pěstounské rodiny ADITE a Nízkoprahové komunitní centrum Fontána - zajišťuje bratr farář. Nízkoprahové komunitní centrum Fontána bratr farář na pozvání navštěvuje.

Stejně jako v minulých letech byla zajišťována doprava autem do shromáždění, na biblické hodiny a jindy podle potřeby (nejčastěji bratři Petr Grendel, Jaroslav Reininger a Arpad Wolf).

Různé

Bohoslužby u nás v roce 2016 vedli: bratr farář Jaroslav Vokoun (07. 02., 06. 03., 03. 04., 29. 05., 28. 08.), bratr farář Daniel Freitinger (14. 08.), bratr farář Jan Šoltézs (26.06., 11. 09.), sestra farářka Daniela Zapletalová Grollová (03.01., 16. 10., 27. 11., 11. 12.), bratr Jan Bušta (02. 10.). Čtené bohoslužby vedla sestra Věra Závacká (08.05., 24. 07.)

Ve dnech 04. - 08.března byli ubytováni v našem sboru mládežníci z Kynšperka nad Ohří. Během pobytu se setkali i s naší mládeží a konfirmandkami.

V neděli 13. března 2016 se uskutečnilo výroční sborové shromáždění. Z 57 členů s hlasovacím právem bylo přítomno 27 členů.

V sobotu 26.března se konalo sborové odpoledne s ohněm a turnajem ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 24 členů.

08. dubna vedl bratr farář rozloučení s paní Janou Bédiovou z Folmavy.

6. - 8.května připravil bratr farář pro konfirmandky pobyt ve FS ČCE v Mariánských Lázních.

Jako každoročně, i v roce 2016 konala sestra Michaela Grimm pod hlavičkou našeho sboru a ve prospěch sboru jarní (14. - 16. 05. 2016) a podzimní(19. - 21. 11. 2016) charitativní bazar v Luženičkách. Výnos činil 175.000 Kč + 1.378 Eur a 200.000 Kč + 1.550 Eur. Z těchto prostředků jsme poskytli dar Diakonii Merklín v celkové částce 110.000 Kč (50.000 Kč + 60.000 Kč), Praktické a mateřské škole ve Zbůchu celkovou částku 45.000 Kč (15.000 Kč + 30.000 Kč), Ramusu o. s. částku 110.000 Kč (50.000 Kč + 60.000 Kč), Charitě Hradec Králové na adopci na dálku 5.000 Kč. Partnerskému sboru ve Furthu im Wald pro Centrálu pro uprchlíky částku 2.928 Eur (1.378 +1.550 Eur). Dále jsme poskytli 2.000 Kč na záplavy v Británii, na pomoc lidem v uprchlických táborech v severním Iráku 21.000 Kč, na podpůrný fond Západočeského seniorátu 2.000 Kč, dar zapomenutým služebníkům na Ukrajině 5.000 Kč. Z finančních prostředků sbor uhradil také faktury za inzerci bazaru ve Zpravodaji.

Sestra Michaela Grimm věnuje mnoho času dopravě darů z německých sborů a neméně práce a času ji stojí zajištění bezproblémového průběhu bazaru. Výsledek její práce je mimořádný a zaslouží si uznání nás všech. Díky prostředkům z bazarů může náš sbor poskytovat dary, které pomáhají našim bližním. Při přípravě bazaru v Luženičkách, prodeji a úklidu vydatně pomohli i bratři a sestry ze sboru. Všem patří upřímný dík.

8. května - Den matek - všechny přítomné ženy obdržely od dětí kytičku. Také našim sestrám v Domově pro seniory - Růženě Hechtové, Mileně Lukešové a Věře Wimmerové - a dvěma, v té době nemocným, sestrám - Lence Pohankové a Věře Závacké - zástupci sboru předali květiny.

20.května uspořádali manželé Jana a Ruda Burclovi oblíbenou ochutnávku vín.

V pátek 10. června 2016 se náš sbor popáté zúčastnil akce "Noc kostelů". Její součástí byla přednáška Pavla Faula z KS o jeho pomoci sborům na Ukrajině a koncert skupiny EXUSIA. Sborovým domem prošlo cca 75 - 80 návštěvníků.

Na 24. - 26. června připravila sestra Michaela Grimm výlet na lodích na Berounku, start byl v Chrástu, nedělní cíl ve Zvíkovci. Ze sboru se zúčastnilo 12 členů + dva kamarádi mládeže. Jednalo se o druhou "vodu" především pro mládež. Před několika lety se uskutečnila "voda" na Sázavě. Vždy účastníci velmi spokojení, snad sborová tradice do budoucna.

V úterý 11. října jsme konali podzimní sborovou brigádu, které se zúčastnilo osm členů sboru.

V modlitebně sborového domu se konaly dva koncerty:

20. března 2016 koncert De profundis

10. prosince 2016 koncert skupiny EXUSIA

Uskutečnila se výstava:

07. 07. - 18. 08. výstava obrázků Blanky Anderlové

14. 10. - 14. 11. výstava panelů o životě Přemysla Pittra

Konaly se tři přednášky:

23. dubna 2016 přednáška o sborovém zpěvu a přípravě nového zpěvníku Ladislava Moravetze

10. června již zmíněná přednáška Pavla Faula v rámci Noci kostelů

10. listopadu přednáška Michala Krchňáka o vzniku Bible kralické

Propůjčení modlitebny a přilehlých prostor:

1.dubna, 25. listopadu konference "Sovičky"

13. května NKC Fontána - Diakonie

20. května ZUŠ Jindřicha Jindřicha v Domažlicích

10. a 25. září KS na celošumavské setkání mládeže a shromáždění

Ve sborovém domě "ve věži" byli v roce 2016 ubytováni:

15. - 17. 01. rodina Rysova

04. - 08. 03. mládež z Kynšperka nad Ohří

23. 04. Ladislav Moravetz

18. 06. manželé Trojanovi z Prahy

05. - 07. 07. Heczkovi z Luterské církve v Praze

02. - 08. 08. Jindřich Láska z Liberce

10. - 13. 08. Daniel Freitinger s rodinou

11. 09. Jonáš Plíšek z ÚCK

17. - 18. 09. rodina Meislových

15. - 16. 10. manželé Férových

27. 10. Jonáš Plíšek z ÚCK

Ubytování pro členy Českobratrské církve evangelické poskytuje sbor zdarma.

Závěr

V závěru zprávy chceme poděkovat všem členům, kteří se aktivně zapojují (modlitbami, účastí při shromážděních, saláry, vedením účetnictví, přípravou pohoštění, péčí o zahradu, květiny, úklidem ...) do života sboru. Právě tím se z moci Kristovy stáváme živými údy jeho církve.

Zakončeme slovy modlitby:

Hospodine, náš milostivý Otče, děkujeme, že i s tímto svým sborem jsi, že i s námi se setkáváš a k setkáním nás vedeš. Jsme tvým dílem. Děkujeme ti za všechny, s nimiž jsme se mohli v Kristově jménu setkávat a toto tvé společenství spolutvořit. A prosíme tě, navštěvuj nás i nadále svým svatým Duchem a čiň z nás společenství živé, otevřené tvému slovu i všem lidem okolo nás. Amen.